Επιλογή Σελίδας

welcome

New Life for Drylands

NewLife4Drylands στοχεύει μέσω τεχνικών Τηλεπισκόπισης, στην παροχή ενός πλαισίου και ενός πρωτοκόλλου για τον εντοπισμό βιώσιμων λύσεων που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν επιτυχώς σε υποβαθμισμένες εκτάσεις, και στον καθορισμό μηχανισμού μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης παρακολούθησης των παρεμβάσεων σε ερημοποιημένες περιοχές, για την καλύτερη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων αποκατάστασης και τη βελτίωση της βιώσιμης διαχείρισης του εδάφους.

coordinator@newlife4drylands.eu

info@newlife4drylands.eu

The LIFE20 PRE/IT/000007 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument “LIFE Preparatory project – Programme for the Environment and Climate Action” of the European Commission.

 The GREEN FUND co-finances the NewLife4Drylands project for 2021, 2022 and 2023 through financing the University of Crete – Natural History Museum of Crete and the Hellenic Society for the Protection of Nature partners with the total amount of €52,000.00.